اسباب بازی به عنوان ابزاری کمک آموزشی برای رشد ذهنی کودک، افزایش مهارتهای کودک، تقویت قدرت تمرکز کودک و شناخت هرچه بهتر محیط پیرامونی به کودک برای همه شناخته شده است.