مدل و اندازه کفش در دوران مدرسه بسیار مهم است. در این سن، آنها می توانند خودشان کفش مورد نظرشان را انتخاب کنند.