هدف از استفاده کفش های معمول در مدرسه دویدن و ورزش کردن نیست، توصیه می شود در زنگ ورزش از کفش مخصوص استفاده شود.