خانه ی شما هر قدر هم زیبا باشد، بدون فرش و پرده و مبل یک چیز خیلی مهم کم دارد.خصوصا اگر قرار باشید برای جهیزیه مبلمان بخرید