آنجایی که استخوانهای کودک نوپا هنوز در حال رشد است و سرعت رشد در این سنین بسیار سریع است، بنابراین باید در انتخاب کفش کودک نوپا خیلی دقت کرد.