خریدن هدیه باید با توجه به شرایط هدیه گیرنده و با در نظر گرفتن شرایط مالی خود فرد باشد.