بیمه بازار سامانه ای است که شما از طریق آن می توانید با یک تیر چند نشان را هدف بگیرید. بیمه بازار (bimebazar.ir) کارش این است که هر گونه خدماتی که برای داشتن یک بیمه احتیاج دارید، به شما ارائه می دهد.