اگر برای خرید جهیزیه و البته قابلمه های جهیزیه، مدتی وقت بگذارید و با سردرگمی ده ها نوع قابلمه موجود در بازار را بررسی کنید به شما خرده نمی گیریم. بعضی ها به شما استفاده از قابلمه های سنتی مسی را توصیه می کنند و برخی دیگر استفاده از قابلمه های سرامیکی را به شما پیشنهاد می دهند…