معمولا خیلی از والدین فرزندان خود را هنگام لباس خریدن با خودشان نمی برند و معمولا لباس هایی که می خرند یا کوچک هستند یا بزرگ!