خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

کودک


ساک خرید و کیسه های نایلونی، تهدیدی برای کودکان
مرکز مدیریت و پیشگیری از حوادث اورژانس کشور به مردم توصیه کرد برای کاهش مخاطراتی که کودکان را تهدید می کند، کیف دستی، ساک خرید و کیسه های نایلونی را دور از دسترس کودکان قرار دهند.