خرید جهیزیه شامل بخش های مختلفی می شود که مبلمان و وسایل خواب جزو مهمی از آن هستند. خرید تخت خواب و تشک و ملحفه و پتو از این جمله است. در میان وسایل خواب و نقطه مشترک خواب و مبلمان، بالش و کوسن است که هم می شود بصورت آماده خریداری کرد و یا سفارش دوخت آن را داد…