عینک آفتابی در روزهایی که تابش نور خورشید بیشتر از هر روزی است می تواند گزینه ای عالی برای محافظت از چشم ها است. چشم هایی که وقتی آسیب می بینند قدرشان را بیشتر می دانیم و می فهمیم. اما بخشی از داشتن یک عینک آفتابی خوب، همگام شدن با جریانات روز و بازار است. در ادامه نگاهی می کنیم به نکاتی برای خرید .