وقتی اسم یزد را می شنویم اولین چیزی که به ذهن هر شخصی می رسد، قطاب و باقلواهای خوشمزه و ترمه های رنگانگ است. اما از همه ...