تعجب نکنید ، خیلی از ما برای به دست آوردن خانه و یا رفاه بیشتر فرزندانمان را به حراج می گذاریم!