یکی از مهمترین خریدها برای عروس ها و دامادها، خرید حلقه است. انتخاب و خرید این بخش از جواهرات عروسی که در واقع آغاز خریدها هم محسوب می شود، مرحله دشواری است که زمان زیاد را هم به خود اختصاص می دهد.