خریدار

اشتراک گذاشته شده با :

عینک

راهنمای جامع خرید عینک؛ کدام گزینه مناسب صورت شماس
راهنمای جامع خرید عینک؛ کدام گزینه مناسب صورت شماس
همانند لباس، عینک نیز باید به اندازه و متناسب صورت فردی باشد که آن را به چشم می زند. یک فریم مناسب، خیلی خوب روی صورت فرد نشسته و به بینائی بهتر او کمک کند، یا چشم هایش را از تابش مستقیم نور آفتاب مصون نگه می دارد.

راهنمای جامع خرید عینک؛ کدام گزینه مناسب صورت شماس
راهنمای جامع خرید عینک؛ کدام گزینه مناسب صورت شماس
همانند لباس، عینک نیز باید به اندازه و متناسب صورت فردی باشد که آن را به چشم می زند. یک فریم مناسب، خیلی خوب روی صورت فرد نشسته و به بینائی بهتر او کمک کند، یا چشم هایش را از تابش مستقیم نور آفتاب مصون نگه می دارد.