در بسته موضوعی شماره 30 زندگی آنلاین، پیشنهادهایی برای خرید مناسب عید ارائه شده اند.