بیشترین سرعت رشد پای کودک در سه سال اولیه زندگی کودک شکل می گیرد.