تا قبل از این که نوزادتان راه بیفتد به کفش نیازی ندارد، شاید فقط یک جوراب با کف مناسب که روی سنگ و سرامیک سر نخورد، برایش کافی باشد، حتی پزشکان توصیه می کنند بگذارید فرزندانتان با پاهای برهنه راه برو…